Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2019

Opaaal
6462 bc34 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viaoll oll
Opaaal
0353 9ca2
Opaaal
9038 fe68
Reposted fromLotte Lotte viashesarebel shesarebel
Opaaal
3424 b9f9 500
Reposted fromexistential existential viashesarebel shesarebel
Opaaal
Opaaal
8296 276a 500
Reposted fromlaters laters viashesarebel shesarebel
Opaaal
5227 e6a2 500

June 08 2019

Opaaal
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viaensomme ensomme
Opaaal
2237 b7b0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaensomme ensomme
Opaaal
8239 016e 500
Reposted fromsoftboi softboi viaensomme ensomme
Opaaal
2138 8c87 500
Reposted frompiehus piehus viaensomme ensomme
Opaaal
(...) Z czego żyję? Z przyzwyczajenia, proszę pana.
— Zbigniew Nienacki
Reposted fromMissTake MissTake viaensomme ensomme
Opaaal
Znacie takich ludzi, z którymi nie widzieliście się całe wieki, a kiedy znowu się spotykacie, czujecie, jakbyście się w ogóle nie rozstawali? Trzymajcie się ich.
— Brittainy C. Cherry
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaensomme ensomme
Opaaal
1013 4639
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaensomme ensomme
Opaaal
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viaensomme ensomme
Opaaal
1643 2e20 500
Reposted fromtfu tfu viaensomme ensomme
Opaaal
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viaensomme ensomme
Opaaal
Dzięki Bogu, że nie znamy przyszłości, bo nie wychodzilibyśmy z łóżek...
— ...i tak mi się nie chce
Reposted fromhysterie hysterie viaensomme ensomme

June 06 2019

Opaaal
Reposted fromFlau Flau viarobaczek robaczek
Opaaal
5449 a44d
Reposted fromwallofsalt wallofsalt viapaulajna paulajna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl